Музика Радіо Погода Файлообмін Сервер Телеконференцій Фільми Чат Форум Ігри
Фото Робота WI-FI IP-телебачення Веб-камери IP-телефонія Веб-пошта Бібліотека портал Світязь


Правила користування Послугами

Мережа - це об’єднання комп’ютерних мереж i iнформацiйних ресурсiв, якi належать рiзним людям i органiзацiям . Через те, що об’єднання децентралiзоване, воно не має єдиної загальнообов’язкової збiрки правил (законiв) користування мережею для всiх учасникiв даного об’єднання. Але, для того щоб це об’єднання могло функцiонувати, є загальнопринятi норми роботи в мережi, направленi на те, аби дiяльнiсть кожного користувача мережi не заважала роботi iнших користувачiв.

Головним принципом їх дiяльностi є наступнi положення:

правила використання будь-яких ресурсiв (вiд поштового ящика до каналу зв’язку) вказують тiльки власники цих ресурсiв. У вiдповiдностi з цим положенням будь-якi дiї Клiєнта (Абонента), якi викликають претензiї власникiв мереж, серверiв, iнформацiйних ресурсiв, конференцiй , спискiв розсилки i т.п. - недопустимi. Це є порушенням Правил користування Послуги.


Умови надання Послуг “Вiзором”

Данi Умови є офертом (правилами) для Клiєнтiв (юридичних i фiзичних осiб) пiдприємства “Вiзор”. Факт реєстрацiї Клiєнта в якостi користувача Послуги i використання послуг, якi надаються, є повним i беззаперечним акцептом даних Умов.


Опис Послуги

Послугою є надання Клiєнту доступу в Мережу. Доступ Клiєнта в Мережу здiйснюється через оптоволоконні, комутованi i не комутованi телефоннi і радiо канали. До складу Послуги не входить прийом–передача електронних повiдомлень в офiсах “Вiзора”, наладка ПЗ, дiагностика комп’ютера i модему, а також навчання користувача навикам роботи в Iнтернеті. Данi послуги нами надаються Лише за окрему оплату.


Пiдтримка Послуги

Пiдтримка з питань конкретного використання Послуги відбувається електронною поштою за адресою: support@vizor.lutsk.ua на WWW-серверi: www.svitlan.lutsk.ua, або за телефоном : (0332) 288-888

Використання Послуги i мережi Iнтернет

Клiєнт користується як самою Послугою i її складовими, так i глобальною мережею Iнтернет. Крiм iнформацiї, продуктiв або послуг, вказаних в якостi складових Послуги, “Вiзор” не постачає i не контролює iнформацiю, послуги i продукти в мережi Iнтернет (вся iнформацiя, товари чи послуги, пропонованi через мережу Iнтернет, наданi третiми сторонами, якi нiяк не пов’язанi з “Вiзором”.) Клiєнт приймає на себе повну вiдповiдальнiсть i ризик, зв’язанi з використанням Послуги i мережi Iнтернет. “Вiзор” не дає нiяких гарантiй ( в тому числi гарантiї прав чи придатностi для якої-небудь конкретної цiлi) на будь-якi товари, iнформацiю i послуги наданi через Послугу чи через Iнтернет взагалi. "Вiзор" не несе вiдповiдальностi за будь-якi витрати Клiєнта, чи збитки, якi можуть бути заподiянi Клiєнту прямо чи безпосередньо. Вся вiдповiдальнiсть за оцiнку, точнiсть, кориснiсть будь-яких поглядiв, послуг, iншої iнформацiї, якостi товарiв, наданих через Послуги чи Iнтернет , покладається на Клiєнта.
“Вiзор” не контролює доступний через мережу Iнтернет потiк iнформацiї, який МОЖЕ ВКЛЮЧАТИ НЕБАЖАНI ДЛЯ КЛIЄНТА МАТЕРIАЛИ, ЗОКРЕМА ВIДКРИТОГО СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, АБО IНФОРМАЦIЮ, ЯКА ОБРАЖАЄ ЧЕСТЬ I ГIДНIСТЬ КЛIЄНТА, i не несе за неї нiякої вiдповiдальностi. Клiєнт несе повну вiдповiдальнiсть за всi звертання до Послуги i дiї, прийнятi через звертання, якi мають мiсце при заведеннi користувацького iменi (логiна) i пароля клiєнта. Клiєнт повнiстю вiдповiдає за збереження свого пароля i за збитки, якi можуть виникнути з причини несанкцiонованого його використання (“Зламу”). У випадку виявлення “Вiзором” факту одночасного з клiєнтом звернення до Послуги третiх осiб, якi використали логiн i пароль Клiєнта вiн має право припинити надання Послуги Клiєнту до отримання вiд нього усних або письмових пояснень за встановленими фактами несанкцiонованого доступу до Послуги зi сторони третiх осiб через 24 години. Пояснення Клiєнта мають бути наданi не пiзнiше, нiж через 3 (три) днi з моменту отримання повiдомлення “Вiзора”. На основi даних пояснень “Вiзор” робить висновок про правомiрнiсть/неправомiрнiсть несанкцiонованого доступу до Послуги третiх осiб, прийняття/неприйняття даних пояснень i змогу надання подальшого доступу Клiєнта до Послуги без змiни логiна i пароля та зняття оплати за нову реєстрацiю Клiєнта.
У випадку встановлення факту повторного несанкцiонованого “Вiзором” звертання до Послуги третiх осiб з використанням логiна i пароля Клiєнта, а також при винесеннi “Вiзором” рiшення про неприйняття пояснень Клiєнта щодо причин несанкцiонованого доступу до Послуги третiх осiб, подальше використання послуги Клiєнтом, може бути тiльки пiсля його нової реєстрацiї, присвоєння йому нового iменi та пароля i, вiдповiдно , оплати Клiєнтом користування Послугою у встановленому порядку.
З питань правильного вибору пароля необхiдно звертатись за телефоном (0332) 288-888 чи електронною поштою за адресою support@vizor.lutsk.ua. “Вiзор” не компенсує збитки , якi виникли з причини несанкцiонованого використання третiми особами логiна i пароля Клiєнта.


Оплата Послуги.

Для користування Послугою Клiєнту необхiдно мати на своєму персональному балансi оплачений час (в секундах), Мб, пропускну здатність, або інші Послуги в кiлькостi не меншiй нуля. Час користування (Мб, пропускна здатність каналу) вiдображається на електронному балансi кожного Клiєнта.
Для ведення власного електронного особового рахунку Вам необхідно навчитися користуватися сервером Статистики (білінгом):
- після проплат - контроль внесення коштів;
- перед початком і кінцем роботи - перевірка статей витрат власних коштів.

Клiєнти – юридичнi особи можуть оплачувати час як готiвкою, так i безготiвковим розрахунком безпосередньо на “Вiзорі”. Клiєнти – приватнi особи можуть купити Послуги:

 • безпосередньо у “Вiзора” шляхом оплати через банкiвськi установи;
 • в приватних осiб – дилерiв “Вiзора”. (При купiвлi в приватної особи “Вiзор” не є учасником угоди.)

Оплата Послуг також робиться шляхом придбання пластикових Інтернет-карток “Візор 3 в 1”, що є носієм пін-кода - унікальної послідовності символів, що однозначно ідентифікують платіж Абонента.

Наша картка “Візор 3 в 1” дозволяє працювати через вузол Інтернет - провайдера “Візор” в слідуючих режимах:
4. Дозвону - Dіal-up;
5. Зворотнього дзвінка - Callback;
6. Поповнення електронного рахунку.

Активуючи картку “3 в 1” Ви просто вносите суму, рівну номіналу картки на свій персональний електронний рахунок і потім оплачуєте цими грошима свою роботу в Інтернет. Зверніть увагу на те, що картками “3 в 1” Ви можете оплачувати і роботу в Інтернет по виділених, радіо та інших каналах зв'язку.
При реєстрації в базі клієнтів “Візора” Ви обираєте собі мережеві реквізити - Логін і Пароль, під якими Ви будете заходити в Інтернет. Пізніше, коли Ви будете купувати картки “3 в 1” для поповнення свого балансу, Вам уже не доведеться реєструватися, Ви просто внесете суму номіналу картки на свій рахунок.

Куплений час, Мб або інші Послуги вносяться:

 • при оплатi через банк – пiсля надходження даних з банку про оплату;
 • при купiвлi в приватної особи (“Вiзор” не є учасником угоди) – користувача “Вiзора” - пiсля того, як продавець направить електронною поштою повiдомлення.
 • при оплатi Інтернет-карткою "Візор 3 в 1" – пiсля активації картки і поповнення свого електронного рахунку;

“Вiзор” зобов'язується надавати Послуги у вiдповiдностi з кiлькiстю часу або кількістю Мб, які оплачені Клiєнтом, незалежно вiд форми його придбання. Вартiсть Послуги розмiщена на www.svitlan.lutsk.ua. "Вiзор" залишає за собою право зупинити надання Послуги (“заморозити” доступ) в момент, коли баланс Клiєнта стає мiнусовим, або рiвний нулю.
У випадку , якщо рахунок Клiєнта “заморожений” i баланс на рахунку мiнусовий бiльше 30 днiв, “Вiзор” залишає за собою право закрити доступ Клiєнту. (Поновлення Послуги може бути тiльки пiсля реєстрацiї.) “Вiзор” зобов’язується надавати послуги в об’ємi, вiдповiдному кiлькостi хвилин на балансi Клiєнта при дiючих тарифах. Внесення оплати за Послугу не повертається . Iнформацiя про дiючi тарифи i платежi розміщена на WWW серверi .
Клiєнт надає право “Вiзору” знiмати оплату за всi послуги та iнформацiю , надану йому чи будь-кому, хто користується послугою вiд iменi Клiєнта (з використанням логiна i пароля Клiєнта), шляхом списання вiдповiдної суми з клiєнтського користувацького рахунка. “Вiзор” може в будь-який момент мiняти цiни чи призначати новi платежi в доповнення до вже дiючих .
У випадку змiни тарифiв ранiше внесена оплата не перераховується за новими тарифами. Клiєнт зобов’язується регулярно знайомитися з iнформацiєю про тарифи на WWW - серверi “Вiзора”.
У випадку незгоди зi змiною тарифiв Клiєнт перестає користуватися Послугою пiсля того, як використає уже оплачений сервiс (оплачений час).


Гарантiї при наданнi Послуги.

Послуга надається “яка вона є”, в тому вигляді, в якому вона доступна на момент надання. Нiяка iнформацiя чи поради, якi дає “Вiзор”, не можуть розглядатися як гарантiї. Не гарантується абсолютна безперервнiсть чи безпомилковiсть Послуги i те, що дане програмне забезпечення чи будь-якi iншi матерiали не мають вiрусiв та iнших шкiдливих компонентiв, хоча й “Вiзор” приймає всi розумнi зусилля i мiри з цiллю недопущення цього. Ні при якіх обставинах “Вiзор” і постачальник Послуги не несуть відповідальності за прямі чи непрямі втрати, заподіяні клієнту в результаті використання Послуги. “Вiзор” не відповідає також за те, що Клієнт не зміг використати Послуги чи не мав доступу до Інтернету в результаті пропусків, перерв в роботі, видалені файлів, усуненні дефектів, затримок в роботі, передачі даних чи зміні функцій. “Вiзор” не несе вiдповiдальностi за якiсть каналiв зв’язку загального користування, посередництвом яких здiйснюється доступ до Послуги.

Візор не несе відповідальності за якість каналів міської телефонної мережі. Візор гарантує можливість з'єднання між Клiєнтом і устаткуванням Візора при комутованому доступі на швидкості до 56 Кб/сек. Дана гарантія не поширюється на випадки, пов'язані з причинами, що не залежать від Візора, як таке - використання Клiєнтом несертифікованих модемів, комп'ютерного чи програмного забезпечення; низької якості роз'ємів телефонного розведення в квартирі чи офісі Клiєнта, наявність обривів телефонних проводів, порушення ізоляції; низька якість телефонної лінії, телефонної мережі загального користування, що з'єднує Абонента з районними АТС.
Візор не забезпечує аналіз незадовільних причин з'єднання конкретного Клiєнта з Візором.


Правила користування Послугою.

При користуваннi Послугою забороняється:

 • передавати логiн i пароль третiм особам для його спiльного використання без спецiального дозволу на це “Вiзора”;
 • обмежувати доступ iнших користувачiв чи забороняти iншим Клiєнтам користуватися Iнтернетом;
 • посилати через Iнтернет будь-яку нелегальну iнформацiю, яка суперечить мiсцевому , державному чи мiжнародному законодавству;
 • розмiщувати і передавати будь-яку iнформацiю чи програмне забезпечення, яке мiстить в собi вiруси та iншi шкiдливi компоненти.
 • посилати, розмiщати, передавати і розповсюджувати будь-яким способом отримане посередництвом Послуг програмне забезпечення та iншi матерiали, повнiстю (частково) захищенi авторськими чи iншими правами, без дозволу власника а також посилати, розмiщати, передавати розповсюджувати будь-яким способом незалежно яку складову наданої Послуги вона також є об’єктом авторських та iнших прав, з чим Клiєнт повiдомлений i згiдний.

“Вiзор” залишає за собою право тимчасово “заморозити” доступ Клiєнта, а при повторному невиконаннi даного пункту Угоди i наявностi претензiй iнших клiєнтiв припинити надання Послуги Клiєнту.
“Вiзор” зобов’язується не цікавитися приватними повідомленнями на електронній пошті і розголошувати їх (за виключенням випадкiв передбачених законодавством). “Вiзор” не зобов’язаний слiдкувати за змiстом iнформацiї, розповсюдженої посередництвом Послуги. “Вiзор” має право перiодично вiдслiдковувати iнформацiю, яка проходить через Послугу i вiдкривати будь-якi повiдомлення, якщо це необхiдно у вiдповiдностi з законом, вимогами уповноважених державних установ, чи для нормального функцiонування Послуги, а також для власного захисту і захисту користувачiв. “Вiзор” залишає за собою право вiдмовити в пересилцi будь-якої iнформацiю та матерiалів, і навіть їх знищення повнiстю чи частково, якщо вони на думку “Вiзора” порушують данi умови.


Вiдповiдальнiсть за недотримання умов.

“Вiзор” може заборонити доступ Клiєнта до Послуги чи складової Послуги, не попереджуючи Клiєнта, якщо Клiєнт порушує вищенаведені умови. Якщо “Вiзор” вiдмовляє в наданнi Послуги через таке порушення, Клiєнт позбавляється права:

 • отримувати доступ через Послугу до будь-яких матерiалiв, якi зберiгаються в Iнтернетi;
 • отримувати iнформацiю від третiх сторiн через Послугу.

“Вiзор” не несе вiдповiдальностi за неповiдомлення будь-яких третiх сторiн про позбавлення Клiєнта доступу через можливi наслiдки, якi виникли в результатi вiдсутностi такого попередження. Клієнт не може зобов'язувати “Вiзор” відповідати як за витрати, пов'язані з порушенням ним даних Умов, так і за використання іншими особами його імені і пароля (незалежно з дозволу, чи без дозволу Клієнта).

Використання Послуги розглядається, як погодження з вищенаведеними умовами.

Телефонуйте, пишiть, заходьте – ми вiдкритi для дiалогу!


09.11.2012

Зміна номеру телефону

Шановні клієнти! Просимо звернути увагу, що телефон підприємства "Візор" змінився на (0332) 29 29 58. Також доступний мобільний номер: (050) 438 25 91

17.02.2012

Підприємство "Візор" розпочало впровадження системи "МАК" у громадському транспорті м. Рівне . Система використовує бортове обладнання на базі смартфона МТС 916 та програми "С-МАК" (смарт МАК).

02.01.2012

Нова розробка програми «С-МАК»

Підприємство Візор впровадило нову розробку програми «С-МАК» (смарт МАК), яка призначена для встановлення на смартфони та планшети з операційною системою Android. Це дозволить використати цілу лінійку обладнання, такого як: http://www.mts.com.ua/rus/telephone_916.php, http://flytouch.com.ua/ для GPS моніторингу та керування громадським транспортом в якості Пульта водія, яке використовується як тач-скрін екран пристрою.

Архів новин >>>


Copyright © 2005-2011 Веб-студія "Терен"